Penka Nikova (sculpture) , Iliya Zhelev (painting)

11 October 2017 - 06 November 2017
Images
 • Iliya Zhelev, David Bawie in Blue, 120х120
  Iliya Zhelev, David Bawie in Blue, 120х120
 • Iliya Zhelev, Jazz Fusion, 100х100
  Iliya Zhelev, Jazz Fusion, 100х100
 • Iliya Zhelev, Manhathan NY, 60х200
  Iliya Zhelev, Manhathan NY, 60х200
 • Iliya Zhelev, Ray Charles, 90х90
  Iliya Zhelev, Ray Charles, 90х90
 • Iliya Zhelev, Silver and Blue, 90х130
  Iliya Zhelev, Silver and Blue, 90х130
 • Iliya Zhelev, Steve Jobs, 120х120
  Iliya Zhelev, Steve Jobs, 120х120
 • Penka Nikova, Leda
  Penka Nikova, Leda
 • Penka Nikova, Like Birds
  Penka Nikova, Like Birds
 • Penka Nikova, Mood
  Penka Nikova, Mood
 • Penka Nikova, Moonwalk
  Penka Nikova, Moonwalk
 • Penka Nikova, Muse
  Penka Nikova, Muse
 • Penka Nikova, Flight
  Penka Nikova, Flight