Penka Nikova (sculpture) , Iliya Zhelev (painting)

11 October 2017 - 06 November 2017