Upcoming exhibitions for the autumn-winter season in Gallery Aspect

10 September 2020
Iliya Zhelev /16.09. - 06.10. 2020/
Gancho Karabadzhakov /07.10. - 27.10. 2020/
Maria Raicheva  /28.10. - 17.11. 2020/
Vladimir Zapryanov /18.11. - 08.12.2020/
Ivan Hristov- Groga  /09.12. - 31.12.2020/